Protikorupční systém Compliance

Společnost Metrostav DIZ s.r.o. (dále jen „Metrostav DIZ“ nebo „Společnost“) bere problematiku Compliance a boje proti korupci velmi vážně a v rámci svého obchodní činnosti ji považuje za zcela zásadní.

Metrostav DIZ zastává politiku nulové tolerance vůči korupci a trestné činnosti obecně. Společnost netoleruje žádné formy protiprávního či neetického jednání a podobné formy jednání odsuzuje.

Z výše uvedených důvodů Metrostav DIZ vytvořil a disponuje propracovaným Protikorupčním systémem Compliance, který kombinuje prvky mezinárodního standardu ISO 37301 (Compliance management systems) s prvky mezinárodního standardu ISO 37001 (Anti-bribery management systems) a dané prvky implementuje do organizačně řídící dokumentace Společnosti.

Cílem Protikorupčního systému Compliance je prevence, detekce a reakce na jednání, které vykazuje znaky protiprávního či neetického jednání, korupce nebo střetu zájmů.

Protikorupční systém Compliance je vytvořen dvěma pilíři. Prvním z nich je interní norma Společnosti upravující danou problematiku a zavazující jak zaměstnance Společnosti, tak také Společnost samotnou. Druhým pilířem daného systému je Protikorupční politika Compliance, která je závazným dokumentem společnosti Metrostav DIZ působícím jak dovnitř organizace, tak také navenek s cílem deklarovat všem obchodním partnerům Společnosti a třetím stranám její závazek v oblasti pravidel dodržování právních předpisů, boje proti korupci a úplatkářství a pravidel proti střetu zájmů.

S cílem zajistit dohled nad naplňováním prvků Protikorupčního systému Compliance zřídila Společnost funkci Compliance Officera, kterému v dané oblasti svěřila nezbytné pravomoci. Hlavním posláním Compliance Officera je identifikace požadavků k účinnosti a funkčnosti Protikorupčního systému Compliance a monitorování, analýza a hodnocení jeho výkonnosti. Vedle toho Compliance Officer dohlíží také na dodržování vnějších regulatorní a právních požadavků ze strany Společnosti.

V souvislosti s Protikorupčního systému Compliance Společnost speciální e-mailovou adresu compliance@metrostavdiz.cz, která slouží k podávání podnětů subjektů ve spojitosti s fungováním Protikorupčního systému Compliance. Správu této e-mailové adresy zajišťuje Compliance Officer Metrostav DIZ.

 

Etický kodex Skupiny Metrostav a Etická linka Skupiny Metrostav

Vedle interního Protikorupčního systému Compliance Metrostav DIZ, jako člen Skupiny Metrostav, převzal a implementoval prvky Programu trestněprávní Compliance Skupiny Metrostav zahrnující Etický kodex Skupiny Metrostav a Etickou linku Skupiny Metrostav.

Etický kodex Skupiny Metrostav je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

Etická linka Skupiny Metrostav je nástrojem sloužím k ohlašování nekorektního, neetického či protiprávního jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Svůj podnět mohou prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav podávat jak zaměstnanci Společnosti, tak také třetí osoby figurující mimo Společnost, resp. Skupinu Metrostav.

Více informací o Etickém kodexu Skupiny Metrostav a Etické lince Skupiny Metrostav naleznete v tomto odkazu.