Naše činnost

Výstavba a ekologizace energetických zdrojů

Zajišťujeme generální dodávky pro výstavbu, ekologizace, inovace, modernizace a rekonstrukce klasických energetických zdrojů a zařízení na energetické využívání odpadů v rozsahu:

 • poradenské studie proveditelnosti
 • inženýrské a projektové činnosti
 • výroba zařízení
 • realizace dodávek a montáží technologií
 • uvedení do provozu a prokázání garantovaných parametrů díla

Těžiště naší činnosti spočívá v zajištění plnění legislativních požadavků na nové emisní parametry zejména u klasických uhelných elektráren a tepláren a zařízení na energetické využívání odpadů, kde realizujeme komplexní řešení od návrhu přes výrobu, montáž a stavbu, až po výslednou redukci prakticky všech hlavních znečišťujících plynných emisí, tj. SO2, TZL, NOx a Hg provozované technologie.

Pro tyto účely disponujeme mnoha referenčními zkušenostmi použití nejmodernějších dostupných technologií (BAT) a s tím spojeného know-how podpořeného vlastním výzkumem a vývojem.

Pozemní stavby

Zajišťujeme generální dodávky občanských a průmyslových staveb. Zaměřujeme se zejména na novostavby a rekonstrukce staveb:

 • nemocnic, sociálních a zdravotnických zařízení
 • všech typů škol a školských zařízení
 • sportovních hal, hřišť a stadionů
 • divadel, kin, kostelů, výstavišť a kulturních zařízení
 • hotelů, penzionů, obchodních domů a administrativních budov
 • odbavovacích hal nádraží a letišť
 • výrobních a opravárenských hal v průmyslu a dopravě

Vodohospodářské stavby

Zajišťujeme generální dodávky staveb pro vodárenství a kanalizace a hydrotechnických staveb. Zaměřujeme se především na novostavby a rekonstrukce staveb:

 • pro zásobování odběratelů vodou, tedy jímání, čerpání, úpravu, akumulaci, dopravu a rozvod vody
 • pro neškodné odvádění všech druhů odpadních vod a jejich vyčištění, tedy stokové sítě a čistírny odpadních vod
 • úprav vodních toků, jezů, vodních nádrží, přehrad a hydroenergetických děl